Tại sao làm việc với công ty của chúng tôi?

Trả lại tiền 100%

Nếu đơn xin cấp thẻ xanh của bạn bị từ chối lúc đầu chúng tôi sẽ trả lại tiền của bạn.

Làm thuế bạn miễn phí

Sau khi bạn đầu tư người kế toán sẽ làm thuế cho bạn ở Hoa Kỳ cho miễn phí.

Ủng hộ của chính quyền

Tất cả các dự án của chúng tôi đều nhận được sự hỗ trợ của chính phủ mỹ.

Tin Tức (Tiếng Anh và Tiếng Việt)

Five Things to Know about Senator Rand Paul’s Proposed New EB-5 Bill

Five Things to Know about Senator Rand Paul’s Proposed New EB-5 Bill (It’s Well Thought out) by Bernard Wolfsdorf, Esq. and Joseph Barnett, Esq. On March 27, 2017, Senator Rand Paul (R-KY) introduced a well-thought out new EB-5 bill in the U.S. Senate, S.727 – called the “Invest in Our Communities Act”. The bill seeks

Read More

Bạn muốn làm việc cho chúng tôi? Chúng tôi đang tìm kiếm người mới ở Việt Nam và Hoa Kỳ